top of page
20150210_EindbeeldLandbouw_website
Tussenbladen2
Schema_5
Schema_1-4
Tussenbladen12

Stadsgerichte landbouw, Gent

 

 

SumResearch heeft in samenwerking met ILVO, Paul de Graaf en de stad Gent de visie op landbouw in de stedelijke omgeving van Gent uitgewerkt. Deze onderzoeksopdracht moet input geven aan het luik landbouw in het nieuwe structuurplan "Ruimte voor Gent – Structuurvisie 2030" en heeft dus een ruimtelijke insteek. Met de opmaak van de structuurvisie 2030 gaat de stad een nieuwe uitdaging inzake ruimtelijke planning voor haar hele grondgebied aan. De stad wenst tegen 2050 klimaatneutraal te zijn.

 

Er is nood aan een gedragen, helder en werkbaar kader met een duidelijke visie op de landbouw in de stedelijke omgeving van Gent, waarin innovatieve en duurzame initiatieven zich kunnen inpassen. Deze visie op landbouw zal de ambitie van de stad om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn, mee helpen waarmaken. Vervolgens moeten beleidsaanbevelingen worden opgemaakt om de visie en de ruimtelijke vertaling ervan als lokale overheid te realiseren

 

Het gericht onderzoek brengt o.m. de ruimtebalans voor landbouw in beeld: Hoe verhoudt zich de oppervlakte agrarisch gebied t.o.v. zonevreemd gebruik en het agrarisch gebruik in andere bestemmingen? Wat zijn de huidige noden, trends, knelpunten en opportuniteiten in de landbouw in het algemeen en in de Gentse stadsregio in het bijzonder?

 

De algemene visie "Het vrijwaren van de open ruimte voor en door een meer duurzame landbouw" (fase 2) wordt in fase 3 "Ruimtelijke vertaling" verder verfijnd naar een gebiedsgerichte visie per deelruimte. De typerende ruimtelijke kenmerken, de knelpunten de potenties per deelruimte werden onderzocht. Aan de hand van diepgaand onderzoek (terreinonderzoek, literatuur, interviews, ...) en in nauw overleg met betrokkenen (workshops met gemeente, landbouwers, organisaties, ...) werd voor elke deelruimte een gewenste ontwikkeling voorop gesteld.

Parellel aan het onderzoeksproces werd een intensief participatief traject gekoppeld om gezamenlijk tot een gedragen visie en beleidsaanbevelingen te komen.

 

Binnen de diensten van de lokale overheid valt het ruimtelijk beleid van de landbouw tussen de mazen van het net. Er is nood aan een overkoepelend orgaan die de landbouw belichaamt. Het vrijwaren van open ruimte waar landbouwactiviteiten kunnen plaatsvinden blijkt een sleutelopdracht wanneer met stadsgerichte en meer klimaatneutrale landbouw wil behouden/stimuleren. Uit onderzoek en internationale literatuur blijkt dat het louter afbakenen van de open ruimte geen geschikte methodiek is voor het uitwerken van een duurzame visie voor de open ruimte en het verzekeren van het behoud van open ruimte voor landbouw. Om een sterke en realisatiegerichte uitwerking van de visie te garanderen stelt het team voor om op zoek te gaan naar alternatieve methodieken aanvullend op de afbakening. Stad Gent kan hier optreden als pionier voor de rest van Vlaanderen. Het opzetten van een samenwerkingsverband "Het Gents open ruimte Collectief" vormt hierbinnen een prioriteit.

 

Opdrachtgever: Stad Gent - dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning, Groendienst & dienst Economie

In samenwerking met: ILVO, Paul de Graaf

 

6211

bottom of page